OosterscheldeMuseum Banner

Yerseke omgeving

Yerseke moer

Moer

Zout en nat, daar draait het om in de Yerseke Moer. Het is ontstaan onder invloed van de zee; menselijk gebruik heeft het landschap getekend. Tegenwoordig is dit gebied één van de meest waardevolle natuur- en cultuurlandschappen van Zeeland.
Tot zo’n 2000 jaar geleden vormde een afstervend moerasbos hier een dik veenpakket. Rond 350 na Christus schuurde de zee diepe kreken (geulen) uit in het veen en de kleilaag eronder. Deze kreken slibden later geleidelijk dicht met zand en klei. Het omringende veen klinkte in en kwam lager te liggen. De kreekbodems werden zo kreekruggen, die hoger in het landschap liggen. Rond het jaar 800 werden deze droge kreekruggen in gebruik genomen voor schaapskudden, nederzettingen en wegen. De lager gelegen poelgronden, waar zout kwelwater uit de Oosterschelde omhoogkomt, bleven in gebruik als grasland.

Moernering
In de 15e eeuw ging een groot deel van de Yerseke Moer op de schop: het zout in het veen was veel geld waard. Zeeland werd zelfs de zoutleverancier van Europa! Waar het veen was weggestoken, werd de afgegraven deklaag van klei weer slordig teruggegooid. Deze moernering heeft de Yerseke Moer het hollebollig uiterlijk gegeven.

Groei en bloei
Het gebied is zeer vogelrijk. Weidevogels zoals tureluur, kluut, kleine plevier en grutto broeden hier. Ook eenden, zoals de wintertaling en de slobeend broeden in flinke aantallen in het gebied.
In de winter foerageren er in de Yerseke Moer duizenden ganzen: kolgans, rotgans, brandgans en de kleine rietgans doen het gebied aan. Het Zeeuwse landschapZeeuws Landschap

Nationaal Park Oosterschelde

Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland.
De Oosterschelde is oorspronkelijk een riviermonding. Die door de aanleg van de Deltawerken in 1986 veranderde in een ondiepe zeearm: kilometers zout water, waarvan bijna een derde bij eb droogvalt.
Het is een wereld van getij, wind en vooral water, veel water.
Onder het wateroppervlak van de Oosterschelde schuilt een enorme rijkdom aan dieren en waterplanten. Sepia‘s, zeepaardjes, anemonen, zeehonden, bruinvissen, zelfs haaien komen in de Oosterschelde voor. Nationaal Park OosterscheldeNationaal Park Oosterschelde